Психолого-педагогічний консиліум.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

Від 18.11.2020.

Проведення конференції на тему:

,,Створення єдиного освітньо-корекційного та інформаційно-розвивального простору як необхідної складової формування компетентнісної  життєтворчої  особистості’’.

Слухали : Ісікову  М.Ю.

Умовою організації корекційно-розвивального середовища є створення середовища з урахуванням особливостей особистісного розвитку дітей . Окрім цього, необхідно враховувати закономірності розвитку дітей певної нозології та ступінь порушення психофізичної функції кожної дитини. Просторово-предметний компонент корекційно-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами передбачає дотримання принципів безпечності, раціональності, динамічності, активності, комфортності, емоційного навантаження в умовах навчального закладу. Системна взаємодія та взаємне доповнення складових корекційно-розвивального середовища забезпечать цілісність та вагомі результати розвиткової роботи.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 10.11.2020 р.

Консиліум ,,Індивідуальний та диференційований підхід як провідний принцип навчання учнів з порушенням  інтелектуального розвитку’’.

Питання для обговорення:

1.Умови реалізації індивідуального підходу.

2.Напрями та прийоми реалізації індивідуального підходу до учнів спеціальних шкіл.

Слухали Токарську Л.О.

З урахуванням великої «неоднаковості» школярів індивідуальний підхід реалізує такі завдання:

1) надання допомоги учням, які відчувають певні труднощі у навчанні;

2) стимулювання творчих зусиль сильних учнів з метою забезпечення поглибленого опанування навчальною програмою та розвивального ефекту навчання.

При індивідуальному підході враховуються істотні особливості окремих учнів, а при диференційованому – особливості, характерні певній групі учнів. При цьому в межах кожної групи також враховують індивідуальні особливості кожного учня

Реалізація індивідуально підходу можлива лише за створення спеціальних умов. Деталізуємо їх.

  1. Систематичне і всебічне вивчення учнів педагогом.
  2. Врахування психологічних закономірностей розвитку особистості.
  3. Володіння педагогічною технікою.
  4. Урахування конкретної ситуації впливу
  5. Підхід до оцінювання.
  6. Реалізація корекційної спрямованості навчально-виховного процесу.
  7. Використання можливостей виховного впливу колективу.
  8. Реалізація педагогічних принципів, форм і прийомів індивідуального впливу на учнів.

В обговоренні даної тематики брали активну участь всі члени ППК.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 19.10.2020 р.

Відбулося засідання ППК ,  за “Круглим стілом на тему  «Педагогічна підтримка і супровід учнів 5 класу в навчанні».”

Для того, щоб створити якомога комфортніші умови для навчання п’ятикласників  у своїй роботі педагоги та практичні психологи користуються такою моделлю системи роботи , де намагаються якщо не подолати, то істотно пом’якшити психологічні наслідки даної проблеми,сприяти психолого – педагогічному супроводу процесу адаптації учнів 5-го класу .Нашою спільною метою є формування  у дітей адекватної самооцінки, позитивної шкільної мотивації, зниження  рівня тривожності, підвищення  рівня психологічної компетентності батьків учнів 5‑х класів, учителів – предметників та згуртування  колективу.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 4.09.2020р.

 

Відбулося засідання ППК ,  на якому розглядалися ряд наступних питань :

І . Обирання  заступника голови та секретаря консиліуму.

Затвердження плану роботи  психолого- педагогічного консиліуму на 2020-2021 н.р.

ІІ. Практичний семінар ,, Корекційна педагогіка, як наука про виховання особистості  при порушеннях процесів  розвитку і соціалізації’’.

По другому питанню слухали Токарську Л.О. :

Педагогічний консиліум дає можливість звернути увагу вчителів на проблеми розвитку особистості учнів, дає поштовх для підвищення професіоналізму педагогів, дозволяє вчителям налагодити стосунки з дітьми.

Психолого – педагогічний консиліум розв’язує такі завдання:

– створення цілісного портрету школяра;

– виявлення характеру та причин відхилень у навчанні та поведінці учнів;

– розробка програми виховних та корекційних заходів;

– визначення шляхів та засобів корекційно – розвивальної роботи для педагогів та батьків.

Основними функціями психолого – педагогічний консиліум є

-вивчення динаміки розвитку учнів та результати корекційно-розвиткової роботи;

-надання рекомендацій щодо зарахування , відрахування та переведення учнів;

-визначення оптимальних умов , форм  і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня;

-надання консультаційної допомоги батькам , педагогічним працівникам з питань організації навчання учнів.

Виступили по даному питання члени ППК.

План роботи психолого-педагогічного консиліуму на 2020-2021 н.р.

Важливою умовою успіху у навчанні і розвитку дитини з особливими освітніми потребами є орієнтування вчителя на потенційні можливості учнів.
Корекційно – виховна робота є необхідною умовою забезпечення всебічного розвитку особистості дитини з психофізичними вадами. Поняття корекції означає застосування таких засобів педагогічного і медичного впливу, які сприяють виправленню його спотвореного психічного розвитку. Корекційні завдання є невід’ємною частиною освітньо – виховної роботи школи і вся
система педагогічної роботи будується з урахуванням корекційних завдань .Корекційна робота не може розглядатись , як деякий довісок до безпосередніх завдань навчання , як дещо додаткове до освітньо – виховної роботи. Ця роботареалізується у двох напрямах :
1) Послаблення або виправлення вад в тій чи іншій сфері розвитку дитини.
2) Сприяння розвиткові дитини як цілісної особистості.
Умови забезпечення корекційної роботи навчання і виховання:
– глибоке і всебічне вивчення учнів педагогом;
– цілісний корекційний вплив на змістові, діяльні, особистісні компоненти
інтелекту у їх системній єдності;
– спрямованість педагогічного процесу на формування у дітей вищих психічних функцій і забезпечення із забезпеченням їхньої усвідомленості та довільності;
– орієнтація у навчанні на зону найближчого розвитку дитини з опорою на її збереженні особливості;
– індивідуальний підхід у корекційній роботі;
– єдність педагогічного , психологічного і медичного впливу на вихованців;
– дотримання послідовності і наступності у корекційній роботі .

 

 

 

 

 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 13 .02.2020р.

 

 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 23.01.2020р.

 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 12.12.2019р.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 17.10.2019р.

Присутні : члени консиліуму .

Порядок денний :

І.Консиліум ” Діагностичні методи психолого – педагогічного вивчення  дитини ”

Слухали Арделан В.В.

Вивчатимемо питання , що пов”язані з організацією психолого-педагогічного вивчення дитини, аналізу підходів до діагностики відхилень і інтелектуальному розвиткові . Додатковими якісними показниками , які характеризують перебіг процесу виконання діагностичних завдань і повинні враховуватись  в оцінці стану інтелектуального розвитку дитини є : спосіб дій дитини, довільність сприйняття , уміння оперувати зразками, емоційні вияви висловлення , навички самоконтролю , особливості взаємодії з дорослим , працездатність.

Виступили  Токарська Л.О.

Для забезпечення ефективної навчально-корекційної діяльності дітей з особливими освітніми потребами визначальним є експертна оцінка особливостей їхнього  психічного розвитку , зокрема -стану інтелектуальних  можливостей ступеню їх збереження  на фоні індивідуальних порушень .

Виступили Боднар Г.І.

Вивчення і оцінка психічного розвитку дитини в консультації здійснюється на основі професійної діагностики можливостей дитин до розвитку , визначення її особливих освітніх потреб та оптимальних шляхів і залежних засобів їх задоволення.Кінцевим результатом їх вивчення є :

а)визначення пипу порушення розвитку (типологічної норми , діагнозу )на основі узагальнення  виявлених своєрідних і властивих певному варіанту  відхилень індивідуального розвитку;

б) співвіднощення типологічного варіанту розвиткуз навчальною програмою до “Державного стандартупочаткової загальної середньої освіти для дітей , які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

в) формування психолого – педагогічного висновку та рекомендації для вчителів і батьків .

Ухвалили

Висновок психолого-медико-педагогічного консиліуму : вивчає першочергові завдання  розвитку і навчання , оптимальні умови здобуття  освіти (тобто визначає належні засоби організації  освітнього процесу , необхідні умови психолого-педагогічного супроваду  навчальної діяльності ).

 

 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 10.09.2019р.

Присутні : члени консиліуму .

Порядок денний :

1.Затвердження плану роботи психолого-педагогічного консиліуму на 2019/2020 н.р.

2.Круглий стіл “Корекція розвитку пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами ”

І.Слухали Токарську Л.О.:

В спеціальній школі психолого – педагогічної роботи побудована за принципами використання обхідних шляхів розвитку і спрямована на усунення причин слабкої вольової регуляції поведінки, а саме недорозвитку внутрішнього мовлення, низького рівня самосвідомості, психологічної пасивності .

Ухвалили

Враховуючи рівень пізнавального розвитку та емоційно-вольових процесів учнів , був складений план роботи психолого – педагогічного консиліуму на 2019 -2020 н.р.

ІІ. Слухали Ісікову М.Ю.

Вади емоційно-вольової сфери проявляються у порушенні поведінки, неадекватності афектних реакцій , труднощах побудови взаємних з однолітками та з дорослими, відсутності мотивації до навчання ,низьких досягненнях у навчанні , соціальній дезадаптації .

Виступили Арделан В.В.

Предметом спеціального педагогічного впливу на дітей з особливими освітніми проблемами повинно стати гальмування імпульсивних реакцій ,Навчання торпедних учнів стає можливим за умови  поступового встановлення контакту з ними, зниження рівня тривожності , підвищення самооцінки , зміцнення процесу збудження , формування довільної саморегуляції, створення  діяльних ситуацій успіху .

Виступили Бровчук Л.Ф.

Корекційний вплив гри на розвиток пізнавальної діяльності учнів з порушеним інтелектом: позитивні емоції, які можуть бути викликані в грі , являють собою не тільки основу для налагодження контакту з такими дітьми, але є й одним з найважливіших  засобів у використанні їх компенсаторних можливостей та досягненні поставленої корекційної мети.Гра має величезний вплив на розвиток особистості , є ефективним інструментом розвитку уваги пам”яті, мислення.

Ухвалили

Педагог ,  працюючи з учнями з психофізичними вадами, повинен враховувати його індивідуальну структуру дефекту та збережені  можливості , тобто вивчити досвід дитини, її спрямованість, поведінку , ставлення дитини  до власного дефекту , особливості емоційної сфери.