Методична робота закладу
Методичну роботу педагогічний колектив здійснює відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про інноваційну діяльність», Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами, Державного стандарту базової загальної освіти, Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, рекомендацій ЗІППО про
організацію та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти.
Педагогічний колектив працює над науково-методичними напрямами, які сприяють формування ключових життєвих компетентностей учнів з особливими освітніми потребами з метою їх підготовки до повноцінного життя в сучасному суспільстві, а
саме:
– управління навчально-виховним та корекційно-розвитковим процесом на основі моніторингу змісту, форм і методів, результативності навчання;
– організація корекційно-розвиткової роботи на основі діагностик психофізичних особливостей розвитку школярів;
– формування життєво необхідних компетентностей школяра з особливими освітніми потребами шляхом впровадження в навчальний та корекційнорозвитковий процес інноваційних педагогічний технологій в грамотному поєднанні
з традиційними спеціальними методиками, враховуючи індивідуальні особливості психофізичного стану здоров’я учня.
Основною метою методичної діяльності педагогічного колективу є:
– інформаційно-нормативний, методичний, психологічний супровід навчальновиховного та корекційно-розвиткового процесу;
– організацію корекційно-розвиткової роботи на основі діагностик психофізичних особливостей розвитку школярів;
– сприяння розвитку та підвищенню педагогічної майстерності, професійному зростанню, саморозвитку, творчій самореалізації кожного педагога;
– управління навчально-виховним та корекційно-розвитковим процесом на основі моніторингу змісту, форм і методів, результативності навчання.